توصيه برای شما دوست عزيز

                گريه‎‎‎ و خنده,انسان‎ راسلامت‎ نگاه مي‎دارد 
خنديدن و گريه‎ كردن براي‎ سـلامتـي‎ بدن‎‎ انسان لازم‎ است‎ .
گريه‎‎ و خنده از يك‎ قسمت‎ مغز ناشي‎‎ مي شوند و هردو در حد متعادل‎ درسلامت‎ انسان‎ موثرند.
دكتر سعيد ممتازي‎ متخصص‎ روانپـزشكـي‎ گفت‎: همان‎‎ طور كه‎ خنديدن مـزايـاي‎‎ زيـادي دارد و در پايين‎‎‎ آوردن فشـار خـون و بـالا بردن‎‎‎ سيستم‎ ايمني‎ بدن نقش‎ دارد گريه‎ كردن نيز نتايج‎ مشابهي‎‎ ماننده‎‎ خنده براي‎ سلامتي بدن‎ دارد .
وي‎ افزود: گريه‎‎ در تخـليـه و كـاهـش‎ استرس‎ براي‎‎ سلامتي‎‎ روحي ضروري است‎ و نتايج‎ بررسي‎ هانشان‎ داده‎‎‎ است‎ كه گريه عمل‎ مفيدي‎ است‎ و 85 درصد زنان‎‎ و 73 درصـد از مـردان پس‎‎ از گريه‎ احساس آرامش‎ مي‎ كنند.
به‎‎‎‎ گفته وي‎ گريه علاوه بر كاهش‎ فشـار روحي‎ رفتارراملايم‎ و پرخاشگري‎ به‎ اطرافيان‎ را كمتر مي‎ كند.
وي‎ افزود: همانطور كه‎‎ گريه ممكن‎ است‎ موجب‎ سلامت‎ شود خودداري‎ از گريه‎ كردن‎ نيز هنگام‎‎‎ غم و غصه‎ شايد براي‎ جسـم مضـر باشد اما اگر گريه‎‎ كردن‎ از عادات‎ روزمره باشد نشانه‎ هاي‎ افسردگي‎ است‎ .

/ 0 نظر / 9 بازدید